Mini Pearl 小珍珠-1024                              
                                
  DMX512 / 1990標準,最高1024 DMX控制通道
  
  ■最大控制 96 或 96 個電腦燈調光,使用珍珠燈庫
  ■背光 LED 顯示屏,中英文顯示
  ■DMX512 通道:1024
  ■交配號燈具:96
  ■讀取珍珠 R20 格式燈庫,內置幾十種圖形效果, 
    能同時運行 10 場景,執行 5 個內置圖形
  ■可使用推桿運行場景並調整場景的調光通道的高度等級
  ■每個掃描儀最大可用控制通道:40 通道主通道 + 40 修剪
  ■能夠保存的場景的數量:60
  ■可以同時運行的場景的數量:10
  ■在一個多部方案的總步數:600
  ■U 盤讀取:支持 FAT32 格式
  ■電源:AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz