T-1201A                                                     
            
  12 迴路觸摸式控制器

  ■12 迴路觸摸式控制器 
  ■電源開關控制
  ■三組跳機選擇:迴路 1~4,迴路 5~8,迴路 9~12
  ■跳動速度同步控制或由外部聲音控制
  ■觸摸靈敏度可由背面調整
  ■中斷功能 / 按 BLACK 鍵;
    可將目前輸出的迴路暫時中斷輸出;再按一次,則
    又恢復原來迴路的輸出。
  ■清除功能 / 按 CLEAR 鍵;
    可將目前輸出的迴路強制清除;然後再輸入新的迴路。
  ■閃爍功能 / 按 FLASH 鍵;
    可將目前輸出的迴路暫時中斷輸出,並將第12迴路強制
    輸出;再按一次,則第12迴路中斷輸出,原來的迴路又
    恢復輸出。
     (建議將閃光燈或其他特殊燈具接在第12迴路)
  ■外觀尺寸:482 x 88 x 30 mm (W x H x D) 
  ■重量:1.5 kg 

<< 說明書下載 >>