PLC-II                                                              
 
  192 迴路電腦燈控制器


  192 迴路電腦燈控制器
  可控制 12 支電腦燈
  可控制最多為 16 迴路的電腦燈
  可記憶 99 組場景
  可記憶 12 組結束時的場景
  可記憶 12 組跳機動作
  可預覽檢查場景的內容
  跳機與跳機在切換時,不須中斷跳機的動作
  具開機自動執行功能
  執行中可加入手動操作
  手動操作可向前或向後變換場景
  執行跳機時,可臨時變更電腦燈的內容
  跳機結束時,可輸出一組特定場景
  場景變換速度及滑步時間為 0.1 ~ 20 秒
  可儲存跳機及場景資料至「專用記憶卡」內
  電源輸入:AC 100 ~ 220V
  外觀尺寸:482×176×80 mm (L × W × H)
  重量:4 kg 
       

<<  說明書下載  >>